arrow_upward
Informácie
+421 (0)905 444 140
Veľkoobchod a distribúcia ponožiek a pleténho tovaru
0 KS / 0,00 EUR
Vitajte, môžete sa zaregistrovať, alebo prihlásiť

Ochrana osobných údajov

Týmto vyhlasujeme, že máme spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Sme poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zároveň sme si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Ochrana osobných údajov

Predaj tovaru firmou Jozef Vaigl - SOX Land & David James.
Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. zákona o ochrane
osobných údajov.

Vážení zákazníci,
za účelom spolupráce pri predaji tovaru potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Vaše údaje budú použité výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu
     1.1. Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:

Obchodné meno: Jozef Vaigl - SOX Land & David James
číslo ŽO - 2005/01989/2/KRO     číslo ŽR - 340 - 20590
Sídlo: Okružná 15/2,  972 51  Handlová

IČO: 41600282
DIČ: 1071005793
IČ DPH: SK1071005793

Majiteľ:  Jozef Vaigl
(ďalej len „prevádzkovateľ")

2. Účel spracúvania osobných údajov
     2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
- uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.soxland.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy
- realizovania marketingových aktivít
     2.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:
- objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.soxland.sk
- potvrdenie objednávky
- uzatvorenie kúpnej zmluvy
- vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty
- dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
- evidencia kupujúcich na administratívne účely
- evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
- marketingové aktivity
- informovanie o akciách, novinkách a zľavách

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov
     3.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
     3.2. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
- meno a priezvisko
- bydlisko
- kontaktné údaje (tel. č., mail)
- údaje o objednávkach
     3.3. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
- kupujúci, ďalej ako "dotknutá osoba" súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely nákupu tovaru v našom internetovom obchode a pre účely zaradenia do marketingového newslettra v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, iné napr. prezývka a pod.
Dotknutá osoba dáva súhlas na obdobie až do odvolania,výslovným a bezvýhradným súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi internetového obchodu www.soxland.sk.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5. Zverejnenie osobných údajov
     5.1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby
1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.
2. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.soxland.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri registrácii do vernostného programu. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

1. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
          1.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.soxland.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
          1.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
          1.3. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
          1.4. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
     1.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
     1.2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu zákona pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
     1.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
     1.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
     1.5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
     1.6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
     1.7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
     1.8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

2. Právo dotknutej osoby podľa zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
     3.1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
     3.2. využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
     3.3. poskytovaniu osobných údajov  na účely priameho marketingu.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
     6.1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
     6.2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
     6.3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle zákona o ochrane osobných údajov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

1. Zodpovednosť prevádzkovateľa
     1.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
     1.2. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zákona o ochrane osobných údajov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.
Cena od 0
do 0
SOX Land & David James
Pstruhárska 5
972 51 Handlová, SLOVENSKO
+421 (0)905 444 140
soxland@soxland.sk
VŠETKO O NÁKUPE
EUR | CZK | PLN
Newsletter
Prihláste sa k odberu našich noviniek a buďte informovaný ako prvý!
Odoslaním formuláru súhlasite so spracovaním osobných údajov
©2021 www.www.soxland.sk, všetky práva vyhradené
navrhol, naprogramoval a rozhýbal